Všeobecné obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ:

 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě www.kupujhracky.cz

 Provozovatel obchodu:

Hana-Marie Smetanová, J. Š. Baara 1686/67, České Budějovice, 370 01

IČ: 17390621

DIČ: CZ9160291756

Firma je plátce DPH.

zapsaná v živnostenském rejstříku u Magistrátu města České Budějovice, upravující prodej věcí provozované na internetové adrese: www.kupujhracky.cz

1.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále je „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při prodeji věcí společností Kupujhračky Hana-Marie Smetanová, IČ: 17390621, se sídlem J. Š. Baara 1686/67, České Budějovice, 370 01 jako poskytovatelem (dále jen „poskytovatel“) a třetí osobou prostřednictvím internetových stránek www.kupujhracky.cz, na kterých je zveřejněna nabídka produktů na prodej.

1.3. Prodávající a kupující mohou v písemné formě upravit svá vzájemná práva a povinnosti odchylně od těchto VOP. Taková odchylná ujednání mají přednost před ustanoveními VOP.

1.4. VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o koupi lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění VOP může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

1.6. Potvrzením objednávky dává kupující souhlas s těmito obchodními podmínkami a s podmínkou platby.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).          

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.  

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. OBJEDNÁVKA

3.1. Kupující objednává zboží na webových stránkách www.kupujhracky.cz, Takto provedená objednávka se považuje za závaznou a je v souladu se Zákonem o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších změn a předpisů chápána jako smlouva uzavíraná na dálku.

3.2. Při každé objednávce musí kupující uvést jméno a příjmení, fakturační adresu, telefonní číslo, e-mail; právnická osoba podnikatel i IČO, DIČ, název zboží a množství..

3.3. Tyto údaje budou ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů použity pouze v rámci obchodního vztahu mezi poskytovatelem a kupujícím a nebudou poskytnuty třetí osobě.

3.4. Po doručení objednávky bude tato objednávka zaevidována v systému poskytovatele a tehdy zároveň vzniká obchodní vztah mezi poskytovatelem a kupujícím. Po potvrzení poskytovatelem na emailovou adresu kupujícího o vyřízené objednávce je objednávka pro kupujícího závazná.

3.5. Kupující má právo stornovat objednávku bez poplatku do 24 hodin od objednání bez udání důvodu, stejným způsobem jako objednávku učinil (ve svém uživatelském účtu). Potvrzení stornování oznámí půjčovatel vypůjčovateli písemnou formou. Toto neplatí pokud již poskytovatel objednávku odeslal. V tomto případě nese náklady na již odeslanou objednávku kupující.

3.6. Objednávku je povinen vypůjčitel uhradit do 24 hodin od objednání, pokud nebude uhrazena v tomto termínu, bude automaticky stornována.

4. UZAVŘENÍ SMLOUVY:

4.1. Webové rozhraní obsahuje informace o movitých věcech a jejich dostupnosti, tj. informaci o tom, zda jsou k dispozici pro koupi. Movité věci  nejsou skladem, budou naskladněny na základě objednávky kupujícím. Prodávající si vyhrazuje možnost opravy zjevné chyby v informacích o movitých věcech.

4.2. Poskytovatel si rovněž vyhrazuje právo objednávku uživatele odmítnout, a to zejména v případě, kdy movitá věc není momentálně k dispozici u dodavatele a není schopen ve lhůtě 30 dní zboží předat kupujícímu.  Toto neplatí, pokud byla sjednána delší dodací lhůta. O odmítnutí objednávky vyrozumí poskytovatel uživatele shodným způsobem jako o přijetí objednávky. Stlačením tlačítka objednat souhlasí zákazník s těmito VOP a zavazuje se k platbě.

4.3. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o koupi. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o koupi (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, apod.) si hradí uživatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

5. VYZVEDNUTÍ A DORUČENÍ OBJEDNÁVEK:

5.1. V případě osobního vyzvednutí:

Připraví poskytovatel movitou věc na výdejním místě k datu doručení. Datum vyzvednutí oznámí poskytovatel kupujícímu e-mailem nebo SMS zprávou.

Výdejním místem je provozovna poskytovatele na adrese: Galerie Dvořák, náměstí Přemysla Otakara II. 36 (1. p.), České Budějovice, 370 01.

5.2. V případě zaslání dopravcem:

V případě, že uživatel nepřevezme od přepravce movitou věc a tato bude vrácena poskytovateli, náklady spojené s odesláním a vrácením nedoručené movité věci hradí v plné výši kupující. Při převzetí movité věci od přepravce je uživatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí nebo riziku poškození movité věci, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít, je však povinen tuto skutečnost u přepravce prokazatelně uplatnit.

Převzetím movité věci uživatel stvrzuje, že obal zásilky obsahující movité věci byl  neporušen a na pozdější reklamaci nebude brán zřetel.

5.3. Poskytovatel neodpovídá uživateli za škodu způsobenou nesplněním jeho povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy o koupi v případě, kdy poskytovateli ve splnění povinnosti dočasně nebo trvale brání vyšší moc. Za vyšší moc se považuje mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli poskytovatele, jakož i případy, které jsou nezávislé na vůli poskytovatele, jejichž vznik poskytovatel nemůže ovlivnit a dočasně či trvalé brání poskytovateli v plnění povinností dle uzavřené smlouvy o výpůjčce bez ohledu na jejich předvídatelnost, zejména válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, epidemie apod. Za překážku bránící poskytovateli ve splnění jeho povinností se považuje mimo jiné i případ, kdy poskytovatel nebude schopen z důvodu karanténních opatření, karanténních doporučení či jiných mimořádných opatření vydaných příslušnými orgány státní správy personálně nebo materiálně zajistit řádné splnění povinností dle smlouvy o koupi. O dobu trvání výše uvedených překážek nebo případů se prodlužují lhůty k předání movité věci. Jedná-li se o překážku nebo případ, který trvale brání poskytovateli v plnění jeho povinnosti dle smlouvy o koupi, je kterýkoli účastník smlouvy oprávněn od smlouvy o koupi odstoupit.

5.4. Movité věci jsou určeny pro použití v interiéru, pokud není u jednotlivé movité věci výslovně uvedeno jinak.

5.5. Uživatel užívá movitou věc na své vlastní nebezpečí. Poskytovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za škody na zdraví nebo majetku uživatele nebo třetích osob, k jejichž vzniku dojde v souvislosti s užíváním movité věci.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY:

6.1 Právnické osoby a podnikající fyzické osoby:

Uživatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případech a za podmínek upravených v občanském zákoníku, zejména v ustanoveních § 2002 ad. Občanského zákoníku.

6.2 Spotřebitel:

6.2.1. Nejedná-li se o případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit (hračka je vybrána v kamenné prodejně) a uzavřena smlouva přímo, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy zašle spotřebitel poskytovateli písemně na adresu provozovny poskytovatele nebo e-mailem na adresu elektronické pošty poskytovatele [email protected]

6.2.3. Spolu s odstoupením od smlouvy vrátí uživatel poskytovateli movité věci, které mu poskytovatel předal. Spotřebitel nese náklady spojené s vrácením movitých věcí poskytovateli.

6.2.4. Poskytovatel vrátí spotřebiteli kupní cenu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je poskytovatel od spotřebitele přijal. Poskytovatel je oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasí a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady. Poskytovatel však není povinen vrátit peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel vrátí movité věci.

6.2.5. Jsou-li vrácené movité věci poškozeny nebo opotřebeny nad míru obvyklou v důsledku porušení povinností spotřebitele, je poskytovatel oprávněn vůči spotřebiteli uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty movitých věcí. Movité věci nesmí nést známky opotřebení, musí být vráceny v originálním obalu a včetně kompletního příslušenství. Nárok na úhradu škody vzniklé na movitých věcech je poskytovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení peněžních prostředků.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

7.1. Osobní údaje uživatele, který je fyzickou osobou, poskytnuté poskytovateli na základě smlouvy o výpůjčce, bude poskytovatel zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

7.2. Svou informační povinnost vůči uživateli ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů uživatele pro účely plnění smlouvy, pro účely jednání o smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností poskytovatele plní poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

7.3. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. ŘEŠENÍ SPORŮ

8.1. Vyřizování stížností uživatelů – spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy [email protected]. Informaci o vyřízení stížnosti spotřebitele zašle poskytovatel na elektronickou adresu spotřebitele.

8.2. K projednání případných sporů vyplývajících ze smlouvy je dána pravomoc soudů České republiky.

8.3. Spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Pro on-line řešení sporů mezi poskytovatelem a spotřebitelem je možné využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

8.4. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s poskytovatelem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u poskytovatele poprvé.

8.5. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

9.1. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není uživatel, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

9.2. Uživatel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku vyplývající ze smlouvy na třetí osobu.

9.3. Poskytovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.4. Smlouva o koupi včetně VOP je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

9.5. Uživatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.6. Smluvním stranám může být doručováno na jejich elektronickou adresu.

9.7. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.